REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MATSEN

 1. Sklep internetowy Matsen, działający pod adresem: https://ematsen.pl/, prowadzony jest przez Damian Bargieł, z siedzibą przy: ul. Dworska 30, 34-100 Tomice, działający pod numerem NIP: 5511737282, REGON: 120454478.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Matsen, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia umowy przez klienta.
 3. W zakresie Usług świadczących drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy klienci są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu https://ematsen.pl/ w hiperlink „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu https://ematsen.pl/ odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Klient – osoba fizyczna, będąca również konsumentem, która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: https://ematsen.pl/, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towar.

Sprzedawca – MatsenDamian Bargieł z siedzibą przy: ul. Dworska 30, 34-100 Tomice, NIP: 5511737282, REGON: 120454478, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: https://ematsen.pl/, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i  zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jej otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. Po otrzymaniu przez Klienta wiadomości, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
 6. W przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze- rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez sprzedawcę.
 7. W przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
 8. Zamówienia złożone w sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 18.00.
 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana faktura VAT.
 10. Dostępnymi środkami porozumienia się Klienta ze Sklepem są:
 11. E-mail – sklep@matsen.pl
 12. Telefon – 334766500
 13. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należyty podatek oraz koszt dostawy.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Jeżeli Klient zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźniej zgody Klienta.
 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem kuriera.
 2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane włącznie w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 18.00, w soboty, niedziele i święta  będą rozpatrywane najbliższego dnia roboczego.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 7 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Sklepie stacjonarnym, pod adresem ul. Dworska 30, 34-100 Tomice.
 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 2. Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;
 3. Przelewem;
 4. BLIK
 5. PayU – Raty
 6. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytuły rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 2. W momencie, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
  • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
   • Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
    • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 4. Klient może żądać obniżenia ceny, usunięcie wady przez naprawę lub żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
 6. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
 7. drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożeniu Zamówienia.
 8. Reklamacja powinna zawierać:
 9. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
 10. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
 11. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
 12. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 13. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi powinien dostarczy wadliwy Towar na adres: ul. Dworska 30, 34-100 Tomice.
 14. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.
 15. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 16. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 17. Jeżeli Klient zażądał  wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 18. Roszczenie o usunięciu wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Klienta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Klienta). Do zachowania tego terminu przez Klienta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: 34-100 Tomice, ul. Dworska 30 lub adres e-mail sklep@matsen.pl.
 3. Klient zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Zwrot Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: 34-100 Tomice, ul. Dworska 30. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. Nie przyjmujemy zwrotów nadanych za pobraniem.
 5. Sprzedawca, w terminie czternastu dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi płatności na konto bankowe. Zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, zasada ta dotyczy materacy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Klient, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu.
 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu Masten.
 4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszy Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechne obowiązującego prawa.
 7. Regulaminem nie wyłącza oraz nie ogranicza się żadnych uprawnień Klienta, będącego Klientem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi klientom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało się stać nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona.  W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: ………………………… DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………….. NUMER FAKTURY/PARAGONU: …………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………………………….. ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON: ……………………………………………. EMAIL: ………………………………………………………………..

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: ………………………………………………………………………………………………….

Numer rachunku 
NAZWA TOWARUILOŚĆCENA BRUTTOPRZYCZYNA ZWROTU
    
    
    
    

Uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

…………………………………………………………………………

(czytelny podpis Klienta)